Gebruiksvoorwaarden

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Escrow4all B.V. (Escrow4all) is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Disclaimer

© 2018, Escrow4all

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Escrow4all of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Escrow4all.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Escrow4all geen controle heeft. Escrow4all draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers. Daarnaast is op de Escrow4all internetsite de volgende Privacy Statement van toepassing. Escrow4all adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de Escrow4all internetsite kennis te nemen.

Privacy Statement

Escrow4all hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de
veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

Escrow4all kan deze privacy statement van tijd tot tijd aanpassen (datum laatste aanpassing: januari 2017). Via de hyperlink Gebruiksvoorwaarden op de website kunt u de laatste versie te allen tijde inzien. Wij adviseren u dit regelmatig te doen, en in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan Escrow4all verstrekt.

 

Doeleinden persoonsgegevens

Als u Escrow4all een e-mail zendt, zullen wij uw persoonsgegevens slechts gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief zullen wij u de nieuwsbrief toesturen en mogelijk ook uitnodigen voor bijvoorbeeld seminars.

 

Uw rechten

U heeft het recht Escrow4all te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u schriftelijk kenbaar te maken aan Escrow4all, Afdeling Marketing & Communications, MediArena 7, 1114 BC Amsterdam-Duivendrecht, of info@escrow4all.com. Mocht u commerciële informatie van ons ontvangen en geen prijs stellen op verdere ontvangst daarvan, dan kunt u dit kosteloos aangeven op bovengenoemd adres. Wij zullen u dan niet langer informatie sturen.

 

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Escrow4all wil dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk zijn. Wij streven dan ook naar een veilige overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze servers. Escrow4all heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Client Portal

Indien u als Escrow4all klant gebruik maakt van Escrow4all’s klantinformatie portaal (Client Portal), wordt u doorgestuurd naar een met een Secure Sockets Layer (SSL) certificaat beveiligd domein.

 

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Escrow4all B.V.
Marketing & Communications
MediArena 7
1114 BC Amsterdam-Duivendrecht
Tel. 020 – 34 20 250
Email: info@escrow4all.com