Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Escrow4all B.V. (“Escrow4all”) is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Disclaimer

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Escrow4all of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Escrow4all.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Escrow4all geen controle heeft. Escrow4all draagt derhalve niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers. Daarnaast is op de Escrow4all internetsite de volgende Privacy Statement van toepassing. Escrow4all adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de Escrow4all internetsite kennis te nemen.

Privacy Statement

Escrow4all is een bedrijf waar veiligheid centraal staat en daarom wil Escrow4all ook veilig omgaan met uw persoonsgegevens. Door middel van deze pagina willen wij iedereen van wie Escrow4all gegevens verwerkt op de hoogte brengen van waarom deze gegevens worden verwerkt en welke rechten hier aan verbonden zijn.

De reden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien dit geoorloofd is op basis van artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat deze verwerking ofwel noodzakelijk is ofwel dat wij uw expliciete toestemming daarvoor hebben.

Privacy op de website

Escrow4all houdt, in het kader van haar activiteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Beveiliging Persoonsgegevens

Escrow4all zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn

Escrow4all verwijdert uw persoonsgegevens op het moment dat het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Escrow4all bewaart uw gegevens uitsluitend langer, indien dat nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting.

Doorsturen naar derden

Escrow4all zal geen persoonsgegevens doorsturen naar derden als dit niet noodzakelijk is. Escrow4all doet dit alleen als dit nodig is ter uitvoering van haar taken. Indien Escrow4all uw gegevens doorstuurt naar een derde zal Escrow4all de toepasselijke wetgeving in acht nemen. Escrow4all zal nooit uw gegevens doorsturen, verkopen of ruilen met derden voor marketing doeleinden.

Uw rechten

Wanneer uw persoonsgegevens door Escrow4all verwerkt worden, heeft u bepaalde rechten. U heeft het recht om:

  • te verzoeken dat Escrow4all u inzage verschaft in de persoonsgegevens die Escrow4all van u verwerkt;
  • te verzoeken dat Escrow4all eventuele onjuiste en/of verouderde persoonsgegevens aanpast;
  • te verzoeken dat Escrow4all onvolledige persoonsgegevens aanvult;
  • te verzoeken dat Escrow4all uw persoonsgegevens verwijdert;
  • te verzoeken dat Escrow4all minder van uw persoonsgegevens verwerkt;
  • te verzoeken dat Escrow4all persoonsgegevens overdraagt naar een derde;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Escrow4all.

Escrow4all zal alle verzoeken in overweging nemen en binnen een redelijk termijn antwoord geven. Indien Escrow4all besluit uw verzoek niet te honoreren zal Escrow4all u daarvan op de hoogte brengen. Escrow4all kan bij een verzoek vragen om meer informatie, zodat wij uw identiteit kunnen bevestigen.

Wijzigingen

Escrow4all kan deze privacyverklaring zonder aankondiging wijzigen. Indien wij deze privacyverklaring wijzigen, dan zal die gewijzigde versie op deze pagina staan. Het is raadzaam deze pagina in de gaten te houden voor eventuele veranderingen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Escrow4all B.V.
Kingsfordweg 241
1043 GR Amsterdam
Tel. 020 – 34 20 250
Email: info@escrow4all.com

Laatst gewijzigd op: 8 januari 2021

Contact

Laten we kennismaken

Op zoek naar innovatieve escrow oplossingen?
Neem geheel vrijblijvend contact op.